USTAWA DEWELOPERSKA

Ustawa deweloperska

Celem ustawy jest wzmocnienie i ochrona pozycji konsumenta w sytuacji zawierania umowy z deweloperem, której przedmiotem jest nabycie lokalu mieszkalnego.

Ustawa przewiduje w szczególności:

 1. obowiązki dewelopera w zakresie informowania konsumenta o warunkach inwestycji i treści zawieranej umowy;
 2. instrumenty ochrony prawnej środków finansowych przekazanych przez konsumenta na realizację inwestycji w razie upadłości dewelopera;
 3. obowiązki dewelopera związane z odbiorem lokalu i zgłaszaniem przez nabywców jego wad.

Główne korzyści dla Klienta:

 • Prospekt informacyjny - zawiera szczegółowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia deweloperskiego
 • Rachunek powierniczy - środki Klientów wpłacane są na rachunek powierniczy prowadzony przez bank
  • Deweloper nie może dysponować środkami wpłaconymi przez nabywców.
  • Bank przed wypłatą środków dla dewelopera musi mieć określone dokumenty poświadczające zasadność wydatkowanych przez dewelopera kwot.
  • Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia dla którego prowadzony jest ten rachunek.
 • Umowa deweloperska - umowa zakupu mieszkania zawierana w formie aktu notarialnego z wpisem roszczeń nabywcy do księgi wieczystej
  • Koszty zawarcia umowy obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę. Wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera, nie może przewyższać kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy.
  • Postanowienia umowy deweloperskiej są nieważne jeżeli są mniej korzystne dla nabywców niż przepisy ustawy. W takich sytuacjach w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ustawy.

 

        https://uokik.gov.pl/download.php?plik=14602