KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W RELACJI KLIENT-DEWELOPER

Treść Kodeksu została zaakceptowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

 

icon_kodeks1  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DEWELOPERA

Przed rozpoczęciem inwestycji

Firma deweloperska będąca członkiem udostępni Klientowi pełne i kompleksowe informacje o projekcie inwestycji, która będzie realizowana, w tym projekt umowy;

Firma deweloperska zapewni profesjonalną pomoc przy realizacji indywidualnego projektu;

Firma deweloperska nie podejmie się realizacji projektu, jeżeli uzna, iż nie jest w stanie wykonać planowanej inwestycji terminowo i profesjonalnie;

Firma deweloperska powinna zapewnić odpowiednie ubezpieczenie inwestycji;

Umowa powinna być sformułowana jednoznacznie i w sposób zrozumiały;

Umowa nie może wyłączać lub istotnie ograniczać odpowiedzialności Firmy deweloperskiej, oraz określi sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, będzie respektować zasady równości stron;

Umowa powinna zawierać następujące elementy:

  • opis przedmiotu umowy,
  • termin rozpoczęcia realizacji inwestycji,
  • czas realizacji inwestycji,
  • zobowiązanie, iż roboty budowlane wykonywane przez firmy wykonawcze na rzecz Firmy deweloperskiej objęte są rękojmią i co najmniej trzyletnią gwarancją,
  • cenę z podziałem na elementy składowe oraz warunki płatności,
  • informację o zastosowanych materiałach i technologiach użytych do realizacji budowy;

Podczas realizacji inwestycji

Firma deweloperska prowadzić będzie prace zgodnie z umową zawartą z Klientem oraz zobowiązuje się na bieżąco informować go o postępach prac, zapewniając w tym celu prawo wstępu na teren budowy;

Jeżeli pojawią się przeszkody lub opóźnienia mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji inwestycji, Klient powinien być jak najszybciej poinformowany o tym zdarzeniu;

Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji powstały jakieś dodatkowe koszty lub nastąpiły zmiany, Firma deweloperska powinna uprzedzić o tym fakcie, a w razie gdyby mogło to prowadzić do wzrostu ceny lokalu, uzyskać zgodę Klienta na wskazane zmiany w formie pisemnej – chyba, że strony uzgodniły inny sposób postępowania w razie zaistnienia wyżej opisanych okoliczności;

Po zakończeniu inwestycji

Firma deweloperska pozostawi teren realizacji inwestycji uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z ustalonym wcześniej planem, a jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie lokalu „pod klucz” – lokal Klienta będzie przekazywany: czysty, gotowy do zamieszkania;

Klientowi zostaną wręczone odpowiednie instrukcje i gwarancje oraz zostanie on poinformowany o zasadach prowadzenia prac konserwacyjnych i eksploatacji;

Niezwłocznie i w uzgodnieniu z Klientem zostanie ustalona data usunięcia usterek, które mogą pojawić się w okresie gwarancji lub rękojmi;

Firma deweloperska podejmie działania w celu zorganizowania zarządu nieruchomością oraz udzieli pomocy przy organizowaniu wspólnot mieszkaniowych;

icon_kodeks2   ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KLIENTA KUPUJĄCEGO NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE

Przed rozpoczęciem inwestycji

Klient, który planuje zakup mieszkania powinien zebrać informację o kilku firmach sprzedających mieszkania i upewnić się jakiego mieszkania poszukuje;

Klient powinien upewnić się czy ma wystarczającą ilość środków pieniężnych, które są niezbędne do nabycia planowanej inwestycji;

Klient powinien przy wyborze Firmy deweloperskiej sprawdzić czy posiada ona odpowiednie doświadczenie, które jest niezbędne do realizacji planowanej przez niego inwestycji;

Klient powinien upewnić się czy umowa jest dla niego jasna i zrozumiała oraz czy została podpisana przez dwie strony;

Klient powinien upewnić się jaki jest stan prawny terenu na którym Firma deweloperska realizuje inwestycję; ( np. sprawdzić akt własności i pozwolenie na budowę);

Podczas realizacji inwestycji

Klient powinien starać się utrzymywać dobre stosunki z Firmą deweloperską a jeżeli ma jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia do realizowanej inwestycji powinien je jak najszybciej wyjaśnić;

Klient powinien informować na piśmie o planowanych zmianach;

Klient zobowiązany jest dokonywać płatności w terminach ustalonych w umowie oraz przestrzegać pozostałych warunków umowy;

Po zakończeniu inwestycji

Klient powinien niezwłocznie informować o stwierdzonych usterkach zgłaszając je na piśmie;

Klient powinien przystąpić do zawarcia umowy notarialnej kupna lokalu w wyznaczonym terminie;

Klient zobowiązany jest:

  • użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  • dbać o nieruchomość wspólną i własność innych współwłaścicieli,
  • pokrywać koszty związane z eksploatacją mieszkania i utrzymaniem nieruchomości wspólnej od chwili przejęcia lokalu;

 

           http://pzfd.pl/strona-glowna/kodeks-pzfd/